مغازه تجاری 15 متری فروشی
215 میلیون تومان
فروخته شد

شهر جدید سهند فاز2 مجتمع تجاری آفتاب

مغازه تجاری مشرف به خیابان اصلی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 215 میلیون تومان

کلا سرامیک

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 720

زمین تجاری 32/5 متری فروشی
260 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز3

زمین تجاری

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 260 میلیون تومان

دارای نقشه پروانه

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 721

فروش مغازه در شهر سهند

فروش مغازه در شهر سهند

قیمت مغازه شهر جدید سهند

قیمت مغازه شهر جدید سهند

قیمت مغازه شهر جدید سهند

قیمت مغازه شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 خرید مغازه تجاری در شهر سهند

خرید مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 خرید مغازه تجاری در شهر سهند

قیمت مغازه در شهر جدید سهند

 قیمت مغازه در شهر جدید سهند

فروش زمین تجاری در سهند
مغاره تجاری در سهند
قیمت مغازه شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

فروش مغازه سهند

مغازه در سهند

مغازه در سهند

مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 مغازه تجاری در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 خرید مغازه تجاری در شهر سهند

قیمت مغازه در شهر جدید سهند

 قیمت مغازه در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

مغازه در سهند

مغازه در سهند

مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 مغازه تجاری در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر سهند

فروش مغازه در شهر سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 خرید مغازه تجاری در شهر سهند

قیمت مغازه در شهر جدید سهند

 قیمت مغازه در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

مغازه در سهند

مغازه در سهند

مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 مغازه تجاری در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند