مشخصات کُد کامپیوتری

کد کامپیوتری تعاونی ۱  : ۱۲۲۱

R = Residential
قطعات مسکونی = R

مثال :قطعه شماره ۱۲۲۱R120

به معنی:  قطعه شماره ۱۲۰ از نوع

مسکونی واقع در تعاونی ۱

همچنین در نقشه دانلودی قطعات مسکونی به این صورت می باشد .

عدد بزرگتر نشانگر کد قطعه و همچنین

s= 275 بیانگر مساحت ۲۷۵ متر مربع متراژ کل قطعه می باشد.

نقشه فاز ۲ تعاونی ۱خیابان هشتگرد

نقشه شهر جدید سهند تعاونی 1

نقشه شهر جدید سهند تعاونی ۱

 

 

 

نقشه شهر جدید سهند تعاونی ۱

 

کد کامپیوتری منطقه نگین : ۱۲۲۳

R = Residential
قطعات مسکونی = R

مثال :قطعه شماره ۱۲۱۳R120

به معنی:  قطعه شماره ۱۲۰ از نوع

 

کد کامپیوتری منطقه نگین : ۱۲۲۳

R = Residential
قطعات مسکونی = R

مثال :قطعه شماره ۱۲۱۳R120

به معنی:  قطعه شماره ۱۲۰ از نوع

مسکونی واقع در منطقه نگین

همچنین در نقشه دانلودی قطعات مسکونی به این صورت می باشد .

عدد بزرگتر نشانگر کد قطعه و همچنین

s= 275 بیانگر مساحت ۲۷۵ متر مربع متراژ کل قطعه می باشد.

مسکونی واقع در منطقه نگین

همچنین در نقشه دانلودی قطعات مسکونی به این صورت می باشد .

عدد بزرگتر نشانگر کد قطعه و همچنین

s= 275 بیانگر مساحت ۲۷۵ متر مربع متراژ کل قطعه می باشد.

 

 

نقشه فاز ۲ منطقه نگین خیابان نگین