مشخصات کُد کامپیوتری

کد کامپیوتری متخصصین ۵ : ۱۲۳۱ شیت یک و ۱۲۳۲ شیت دو

R = Residential
قطعات مسکونی = R

مثال :قطعه شماره ۱۲۳۱R120

به معنی:  قطعه شماره ۱۲۰ از نوع

مسکونی واقع در متخصصین ۵

همچنین در نقشه دانلودی قطعات مسکونی به این صورت می باشد .

عدد بزرگتر نشانگر کد قطعه و همچنین

s= 275 بیانگر مساحت ۲۷۵ متر مربع متراژ کل قطعه می باشد.

نقشه فاز ۲ متخصصین۵ خیابان بینالود

نقشه شهر جدید سهند متخصصین 5

نقشه شهر جدید سهند متخصصین ۵

 

 

 

نقشه شهر جدید سهند متخصصین ۵

 

کد کامپیوتری منطقه نگین : ۱۲۲۳

R = Residential
قطعات مسکونی = R

مثال :قطعه شماره ۱۲۱۳R120

به معنی:  قطعه شماره ۱۲۰ از نوع

 

کد کامپیوتری منطقه نگین : ۱۲۲۳

R = Residential
قطعات مسکونی = R

مثال :قطعه شماره ۱۲۱۳R120

به معنی:  قطعه شماره ۱۲۰ از نوع

مسکونی واقع در منطقه نگین

همچنین در نقشه دانلودی قطعات مسکونی به این صورت می باشد .

عدد بزرگتر نشانگر کد قطعه و همچنین

s= 275 بیانگر مساحت ۲۷۵ متر مربع متراژ کل قطعه می باشد.

مسکونی واقع در منطقه نگین

همچنین در نقشه دانلودی قطعات مسکونی به این صورت می باشد .

عدد بزرگتر نشانگر کد قطعه و همچنین

s= 275 بیانگر مساحت ۲۷۵ متر مربع متراژ کل قطعه می باشد.

 

 

نقشه فاز ۲ منطقه نگین خیابان نگین