مشخصات کُد کامپیوتری

کد کامپیوتری تعاونی ۲ : ۱۲۲۲

R = Residential
قطعات مسکونی = R

مثال :قطعه شماره ۱۲۲۲R120

به معنی:  قطعه شماره ۱۲۰ از نوع

مسکونی واقع در منطقه تعاونی ۲

همچنین در نقشه دانلودی قطعات مسکونی به این صورت می باشد .

عدد بزرگتر نشانگر کد قطعه و همچنین

s= 275 بیانگر مساحت ۲۷۵ متر مربع متراژ کل قطعه می باشد.

نقشه فاز ۲ تعاونی ۲ خیابان علوی

نفشه شهر جدید سهند تعاونی 2

نقشه شهر جدید سهند تعاونی ۲

 

 

 

نقشه شهر جدید سهند تعاونی ۲

 

کد کامپیوتری منطقه نگین : ۱۲۲۳

R = Residential
قطعات مسکونی = R

مثال :قطعه شماره ۱۲۱۳R120

به معنی:  قطعه شماره ۱۲۰ از نوع

 

کد کامپیوتری منطقه نگین : ۱۲۲۳

R = Residential
قطعات مسکونی = R

مثال :قطعه شماره ۱۲۱۳R120

به معنی:  قطعه شماره ۱۲۰ از نوع

مسکونی واقع در منطقه نگین

همچنین در نقشه دانلودی قطعات مسکونی به این صورت می باشد .

عدد بزرگتر نشانگر کد قطعه و همچنین

s= 275 بیانگر مساحت ۲۷۵ متر مربع متراژ کل قطعه می باشد.

مسکونی واقع در منطقه نگین

همچنین در نقشه دانلودی قطعات مسکونی به این صورت می باشد .

عدد بزرگتر نشانگر کد قطعه و همچنین

s= 275 بیانگر مساحت ۲۷۵ متر مربع متراژ کل قطعه می باشد.

 

 

نقشه فاز ۲ منطقه نگین خیابان نگین