زمین 215 متری فروشی
95 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز2 تعاونی 2

جنوبی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 95 میلیون تومان

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 107

زمین 215 متری فروشی
120 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز2 تعاونی 2

جنوبی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 120 میلیون تومان

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 106

زمین 215 متری فروشی
78 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز2 تعاونی 2

شمالی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 78 میلیون تومان

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 105

زمین 274 متری فروشی
300 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز2 بر خیابان اصلی تعاونی 2

دونبش جنوبی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 300 میلیون تومان

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 104

زمین 480 متری فروشی
155 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز2 نگین

جنوبی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 155میلیون تومان

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 103

زمین 335 متری فروشی
205 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز2 بیست متری صدرا

شهر جدید سهند فاز2 بیست متری صدرا

سه نبش مشرف به بر بیست متری

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 205 میلیون تومان

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 121

زمین 297 متری فروشی
108 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز 2 تعاونی یک

دو نبش جنوبی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 108 میلیون تومان

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 120