قیمت آپارتمان در شهر جدید سهند تبریز

  • دسته بندی: آپارتمان          قیمت آپارتمان در شهر جدید سهند تبریز           کد ملک : A1213250
فروش آپارتمان ۷۸ متری
قیمت : ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۱
خیابان پرند-پاسارگاد
با نصبیات
کد ملک :A1211781
فروش آپارتمان ۸۷ متری
قیمت : ۸۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۴
خیابان اندیشه
با نصبیات
کد ملک :A1214871
فروش آپارتمان ۷۵ متری
قیمت : ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۱
خیابان پرند
با نصبیات
کد ملک :A12117530
فروش آپارتمان ۱۰۸ متری
فروش آپارتمان شخصی ساز متخصصین2 شهر سهند
قیمت : ۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۲
خیابان صدرا
با نصبیات
کد ملک :A12121083
فروش آپارتمان ۱۰۹ متری
قیمت : ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۲
خیابان صدرا
با نصبیات
کد ملک :A12121092
فروش آپارتمان ۶۸ متری
مجتمع آفتاب شهر جدید سهند 68 متر
قیمت : ۵۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۱ محله۳
مجتمع آفتاب۲
با نصبیات
کد ملک :A11136812
فروش آپارتمان ۸۲ متری
قیمت : ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۲
خیابان صدرا
با نصبیات
کد ملک :A1212823
فروش آپارتمان ۸۹ متری
قیمت : ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۲
خیابان صدرا
بدون نصبیات
کد ملک :A1212893
فروش آپارتمان ۷۰ متری
قیمت : ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۳
خیابان مجلسی
با نصبیات
کد ملک :A1213702
فروش آپارتمان ۸۵ متری
فروش آپارتمان 85 متری نگین شهر جدید سهند
قیمت : ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ نگین
خیابان نگین
با نصبیات
کد ملک :A1223852
فروش آپارتمان ۸۱ متری
فروش آپارتمان شخصی ساز متخصصین2 سهند
قیمت : ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۲
خیابان صدرا
با نصبیات
کد ملک :A1212812
فروش آپارتمان ۱۰۰متری
فروش آپارتمان 100 متری شهر سهند صدرا
قیمت : ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۲
خیابان صدرا
با نصبیات
کد ملک :A12121003
فروش آپارتمان ۷۹ متری
فروش آپارتمان 79 متری متخصصین 4 شهر سهند
قیمت : ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۴
خیابان اندیشه
با نصبیات
کد ملک :A1214791
فروش آپارتمان ۸۳ متری
فروش آپارتمان 83 متری نگین سهند
قیمت : ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ نگین
خیابان نگین
با نصبیات
کد ملک :A1223832
فروش آپارتمان ۷۱ متری
فروش آپارتمان 71 متری نگین شهر جدید سهند
قیمت : ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ نگین
خیابان نگین
با نصبیات
کد ملک :A1223712
فروش آپارتمان ۶۱ متری
فروش آپارتمان مجتمع فیروزه محله یک شهر جدید سهند
قیمت : ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۱ محله ۱
خیابان پردیس
با نصبیات
کد ملک :A1111611
فروش آپارتمان ۱۲۵ متری
فروش آپارتمان 125 متری مجلسی شهر جدید سهند
قیمت : ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۳
خیابان مجلسی
با نصبیات
کد ملک :A12131253
فروش آپارتمان ۷۴ متری
فروش آپارتمان تعاونی 2 شهر جدید سهند
قیمت : ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ تعاونی۲
خیابان علوی
با نصبیات
کد ملک :A1222743
فروش آپارتمان ۸۶ متری
فروش آپارتمان 86 متری متخصیین4 شهر جدید سهند
قیمت : ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۴
خیابان اندیشه
با نصبیات
کد ملک :A1214862
فروش آپارتمان ۶۲ متری
فروش آپارتمان 62 متری تعاونی 2 شهر جدید سهند
قیمت : ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ تعاونی۲
خیابان علوی
بدون نصبیات
کد ملک :A1222623
فروش آپارتمان ۷۷ متری
فروش آپارتمان 77 متری شهر جدید سهند
قیمت : ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۳
خیابان مجلسی
با نصبیات
کد ملک :A1213772
فروش آپارتمان ۶۱ متری
فروش آپارتمان شهر جدید سهند مجتمع یاس
قیمت : ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۱
مجتمع یاس
با نصبیات
کد ملک :A1211611
فروش آپارتمان ۵۶ متری
فروش آپارتمان 54 متری شهر جدید سهند
قیمت : ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ تعاونی۲
مجتمع فردوس۲
با نصبیات
کد ملک :A1222566
فروش آپارتمان متخصصین ۱
فروش آپارتمان 102متری شهر جدید سهند
قیمت : ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۱
خیابان پرند
با نصبیات
کد ملک :A12111021
فروش آپارتمان متخصصین ۱
فروش آپارتمان شهر جدید سهند متخصصین1 پرند
قیمت : ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۱
خیابان پرند
با نصبیات
کد ملک :A1211862
فروش آپارتمان شهر جدید سهندآفتاب۲
فروش آپارتمان شهر جدید سهند آفتاب2
قیمت : ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۱ محله ۳
مجتمع آفتاب۲
با نصبیات
کد ملک :A11131161
فروش آپارتمان شهر جدید سهند شهریار
فروش آپارتمان شهر جدید سهند مجتمع شهریار متخصصین1
قیمت : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۱ متخصصین۱
مجتمع شهریار
با نصبیات
کد ملک :A1211737
فروش آپارتمان شهر جدید سهند مجتمع بهاران
فروش آپارتمان شهر جدید سهند مجتمع بهاران
قیمت : ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۱
مجتمع بهاران
با نصبیات
کد ملک :A1211753
فروش آپارتمان شهر جدید سهند خیابان پرند
فروش آپارتمان شهر جدید سهند متخصصین1
قیمت : ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۱
خیابان پرند
با نصبیات
کد ملک :A1211752
فروش آپارتمان شهر جدید سهند خیابان صدرا
فروش آپارتمان شهر جدید سهند فاز2 صدرا
قیمت : ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۲
خیابان صدرا
با نصبیات
کد ملک :A1212682
فروش آپارتمان شهر جدید سهند مجتمع آذران
فروش آپارتمان شهر جدید سهند آذران
قیمت : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۱ محله ۳
مجتمع آذران
با نصبیات
کد ملک :A1113777
فروش آپارتمان شهر جدید سهند نیاوران
فروش آپارتمان شهر جدید سهند نیاوران
قیمت : ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۲
برج نیاورران
با نصبیات
کد ملک :A12121187
فروش آپارتمان شهر جدید سهند نگین
فروش آپارتمان شهر جدید سهند نگین
قیمت : ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ نگین
خیابان نگین
با نصبیات
کد ملک :A1223851
فروش آپارتمان شهر جدید سهند متخصصین۲
فروش آپارتمان شهر جدید سهند متخصصین2
قیمت : ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۲
خیابان صدرا
با نصبیات
کد ملک :A1212913
فروش آپارتمان شهر جدید سهند متخصصین۴
فروش آپارتمان شهر جدید سهند متخصصین4
قیمت : ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۴
خیابان اندیشه
با نصبیات
کد ملک :A1214681
فروش آپارتمان شهر جدید سهند متخصصن۳
فروش آپارتمان شهر جدید سهند متخصصین 3
قیمت : ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۳
خیابان مجلسی
با نصبیات
کد ملک :A12131072
آپارتمان ۸۲ متری شهر جدید سهند
فروش آپارتمان شخصی ساز 82 متری شهر جدید سهند
قیمت : ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۴
خیابان اندیشه
با نصبیات
کد ملک :A12148211
فروش آپارتمان ۷۱ متری
فروش آپارتمان 71 متری شهر جدید سهند
قیمت : ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۳
خیابان مجلسی
با نصبیات
کد ملک :A1213712
آپارتمان ۷۵متری مجتمع پالیز
فروش آپارتمان مجتمع پالیز شهر جدید سهند
قیمت : ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ میدان معلم
مجتمع پالیز
با نصبیات
کد ملک :A1223115
مجتمع یاس شهر جدید سهند
فروش آپارتمان مجتمع یاس شهر جدید سهند
قیمت : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۱
مجتمع یاس
با نصبیات
کد ملک :A1211405
فروش آپارتمان ۶۹ متری
فروش آپارتمان 69 متری شهر جدید سهند
قیمت : ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین۲
خیابان صدرا
با نصبیات
کد ملک :A1212342
فروش آپارتمان ۱۰۰ متری
فروش آپارتمان 100 متری شهر جدید سهند
قیمت : ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ تعاونی۱
خیابان هشتگرد
با نصبیات
کد ملک :A1221683
آپارتمان ۸۰ متری مجتمع شهریار
آپارتمان 80 متری مجتمع شهریار شهر جدید سهند
قیمت : ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ متخصصین ۱
خیابان پرند شهریار
با نصبیات
کد ملک :A1211809
آپارتمان ۱۱۰ متری مجتمع آبادگران
شهر جدید سهند مجتمع آبادگران آپارتمان 110 متری
قیمت : ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ – میدان معلم
مجتمع آبادگران
بدون نصبیات
کد ملک :A12221102
آپارتمان ۹۴ متری مجتمع آبادگران
شهر جدید سهند مجتمع آبادگران آپارتمان 94 متری
قیمت : ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ – میدان معلم
مجتمع آبادگران
بدون نصبیات
کد ملک :A12229412
آپارتمان ۸۲ متری مجتمع آریا
شهرجدید سهند مجتمع آریا آپارتمان 82 متری
قیمت : ۹۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۱ – محله ۲
خیابان گلبهار – آریا
با نصبیات
کد ملک :A1112829
آپارتمان ۶۴ متری مجتمع یاس
شهر جدید سهند آپارتمان 64 متری مجتمع یاس
قیمت : ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ – متخصصین ۱
خیابان پرند – یاس
با نصبیات
کد ملک :A1211641
آپارتمان شخصی ساز ۸۳ متری
آپارتمان 83 متری شهر جدید سهند
قیمت : ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ – متخصصین ۴
خیابان اندیشه
با نصبیات – تکمیل
کد ملک :A1214831
آپارتمان شخصی ساز ۸۲ متری
آپارتمان 82 متری شهر جدید سهند
قیمت : ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ – متخصصین ۴
خیابان اندیشه
بدون نصبیات
کد ملک :A1214821
آپارتمان شخصی ساز ۸۶ متری
آپارتمان 86 متری شهر جدید سهند
قیمت : ۸۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ – متخصصین ۲
خیابان صدرا
با نصبیات
کد ملک :A1212861
آپارتمان شخصی ساز ۶۸ متری
آپارتمان 68 متری شهر جدید سهند
قیمت : ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۱ – محله ۱
خیابان پردیس
با نصبیات
کد ملک :A1111681
آپارتمان شخصی ساز ۱۰۷ متری
فروش آپارتمان در شهر جدید سهند
قیمت : ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
متخصصین دو
شخصی ساز
نصبیات لوکس
کد ملک :A1212920
آپارتمان مسکن مهر فاز۲
مسکن مهر فاز2 شهر جدید سهند
قیمت : ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع شهریار
مسکن مهر
پکیج و رادیاتور
کد ملک :M1223130
آپارتمان شخصی ساز ۶۴ متری
قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت : ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
متخصصین یک
شخصی ساز
با نصبیات
کد ملک :A1211120
آپارتمان شخصی ساز ۹۱ متری
خرید اپارتمان در شهر سهند تبریز
قیمت : ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
متخصصین دو
شخصی ساز
با نصبیات
کد ملک :A1212621
آپارتمان شخصی ساز ۱۴۵ متری
خرید آپارتمان در شهرک سهند تبریز
قیمت : ۱۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۱ – محله ۱
شخصی ساز
با نصبیات
کد ملک :A11119120
مجتمع آفتاب ۲
مجتمع آفتاب2
قیمت : ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ – میدان مادر
مجتمع آفتاب۲
سند آزاد
کد ملک :A1113530
آپارتمان شخصی ساز ۱۸۵ متری
آپارتمان سهند
قیمت : ۱۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۱ – محله ۱
شخصی ساز
با نصبیات
کد ملک :A11119221
آپارتمان شخصی ساز ۱۲۵ متری
خرید خانه در سهند تبریز
قیمت : ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ – متخصصین۳
شخصی ساز
با نصبیات
کد ملک :A1213820
آپارتمان شخصی ساز ۱۰۷ متری
فروش آپارتمان سهند
قیمت : ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ – متخصصین ۳
شخصی ساز
نصبیات کامل
کد ملک :A1213620
آپارتمان شخصی ساز ۹۲ متری
خرید آپارتمان شهر تبریز سهند
قیمت : ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ – متخصصین ۳
شخصی ساز
بانصبیات
کد ملک :A1213520
آپارتمان شخصی ساز ۸۶ متری
فروش آپارتمان در سهند
قیمت : ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ – متخصصین ۲
شخصی ساز
با نصبیات
کد ملک :A1212420
آپارتمان شخصی ساز ۸۳ متری
خرید آپارتمان در سهند تبریز
قیمت : ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فاز۲ – متخصصین ۱
شخصی ساز
پکیج و رادیاتور
کد ملک :A1211320

راستی! برای دریافت جدیدترین موارد در کانال تلگرام خانه ی املاک عضو شوید.

telegram
plus
instagram
facebook