شهریور ۲۷, ۱۳۹۶
زمین مسکونی 222 متری متخصصین2 سهند

زمین مسکونی ۲۲۲ متری متخصصین۲ سهند

شهریور ۱۶, ۱۳۹۶
فروش زمین 222 متری شهر جدید سهند

فروش زمین ۲۲۲ متری شهر جدید سهند

شهریور ۱۱, ۱۳۹۶
فروش زمین مسکونی 275 متری شهر جدید سهند

فروش زمین مسکونی ۲۷۵ متری شهر جدید سهند

شهریور ۶, ۱۳۹۶
فروش زمین مسکونی شهر جدید سهند تعاونی 1

فروش زمین مسکونی شهر جدید سهند تعاونی ۱

مرداد ۲۵, ۱۳۹۶
فروش زمین شهر جدید سهند متخصصین 2

فروش زمین شهر جدید سهند متخصصین ۲