مهر ۳۰, ۱۳۹۶

خرید زمین شهر جدید سهند متخصصین۲جنوبی

مهر ۲۶, ۱۳۹۶
فروش زمین شهر جدید سهند متخصصین بر خیابان

فروش زمین شهر جدید سهند متخصصین بر خیابان

مهر ۲۵, ۱۳۹۶

فروش زمین کاربری معاینه فنی شهر جدید سهند

شهریور ۲۷, ۱۳۹۶
زمین مسکونی 222 متری متخصصین2 سهند

زمین مسکونی ۲۲۲ متری متخصصین۲ سهند

شهریور ۱۶, ۱۳۹۶
فروش زمین 222 متری شهر جدید سهند

فروش زمین ۲۲۲ متری شهر جدید سهند