تیر ۲۸, ۱۳۹۶

پایان رکود؟

تیر ۲۶, ۱۳۹۶

تکمیل مسکن مهر تا پایان سال

تیر ۲۵, ۱۳۹۶

سود بانک و رکود بازار مسکن …

تیر ۲۴, ۱۳۹۶

ورود افراد غیر متخصص در صنعت ساختمان و انبوه سازی

تیر ۲۲, ۱۳۹۶

رونق مسکن در نیمه دوم سال