مغازه تجاری ۱۶ متری فروشی
۷۰ میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند - محله ۳

بر خیابان محله سه

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۷۰میلیون تومان

۱۶ متر مربع

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۷۲۵

مغازه تجاری ۳۷ متری فروشی
۴۰۰ میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند - فاز۴

مغازه تجاری بر اتوبان فاز۴ - دوکله

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۴۰۰ میلیون تومان

زیرزمین - همکف - بالکن - سند شش دانگ تجاری

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۷۲۴

مغازه تجاری ۱۵ متری فروشی
۲۱۵ میلیون تومان
فروخته شد

شهر جدید سهند فاز۲ مجتمع تجاری آفتاب

مغازه تجاری مشرف به خیابان اصلی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۲۱۵ میلیون تومان

کلا سرامیک

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۷۲۰

زمین تجاری ۳۲/۵ متری فروشی
۲۶۰ میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۳

زمین تجاری

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۲۶۰ میلیون تومان

دارای نقشه پروانه

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۷۲۱

فروش مغازه در شهر سهند

فروش مغازه در شهر سهند

قیمت مغازه شهر جدید سهند

قیمت مغازه شهر جدید سهند

قیمت مغازه شهر جدید سهند

قیمت مغازه شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 خرید مغازه تجاری در شهر سهند

خرید مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 خرید مغازه تجاری در شهر سهند

قیمت مغازه در شهر جدید سهند

 قیمت مغازه در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

مغازه در سهند

مغازه در سهند

مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 مغازه تجاری در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 خرید مغازه تجاری در شهر سهند

قیمت مغازه در شهر جدید سهند

 قیمت مغازه در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

مغازه در سهند

مغازه در سهند

مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 مغازه تجاری در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر سهند

فروش مغازه در شهر سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 خرید مغازه تجاری در شهر سهند

قیمت مغازه در شهر جدید سهند

 قیمت مغازه در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

مغازه در سهند

مغازه در سهند

مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 مغازه تجاری در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند