مغازه تجاری ۳۷ متری فروشی
400 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند - فاز۴

مغازه تجاری بر اتوبان فاز۴ - دوکله

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۴۰۰ میلیون تومان

زیرزمین - همکف - بالکن - سند شش دانگ تجاری

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۷۲۴

مغازه تجاری ۱۵ متری فروشی
215 میلیون تومان
فروخته شد

شهر جدید سهند فاز۲ مجتمع تجاری آفتاب

مغازه تجاری مشرف به خیابان اصلی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۲۱۵ میلیون تومان

کلا سرامیک

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۷۲۰

زمین تجاری ۳۲/۵ متری فروشی
260 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۳

زمین تجاری

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۲۶۰ میلیون تومان

دارای نقشه پروانه

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۷۲۱

فروش مغازه در شهر سهند

فروش مغازه در شهر سهند

قیمت مغازه شهر جدید سهند

قیمت مغازه شهر جدید سهند

قیمت مغازه شهر جدید سهند

قیمت مغازه شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 خرید مغازه تجاری در شهر سهند

خرید مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 خرید مغازه تجاری در شهر سهند

قیمت مغازه در شهر جدید سهند

 قیمت مغازه در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

مغازه در سهند

مغازه در سهند

مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 مغازه تجاری در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 خرید مغازه تجاری در شهر سهند

قیمت مغازه در شهر جدید سهند

 قیمت مغازه در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

مغازه در سهند

مغازه در سهند

مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 مغازه تجاری در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر سهند

فروش مغازه در شهر سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

فروش مغازه در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 خرید مغازه تجاری در شهر سهند

قیمت مغازه در شهر جدید سهند

 قیمت مغازه در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

قیمت مغازه تجاری در شهر جدید سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

خرید مغازه تجاری در سهند

مغازه در سهند

مغازه در سهند

مغازه تجاری در شهر جدید سهند

 مغازه تجاری در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند

پیش فروش مغازه در شهر جدید سهند