مسکن مهر فاز ۳ مجتمع رضوان

M1313305

شهر جدید سهند مسکن مهر فاز ۳ مجتمع رضوان

کل قرارداد ۸۶ متر

واحد c

طبقه ۵

دو خوابه

تحویل شرکتی

کل وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) - فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند مجتمع رضوان

 

مسکن مهر فاز ۳ مجتمع رضوان
مسکن مهر فاز ۳ مجتمع رضوان

M1313305

شهر جدید سهند مسکن مهر فاز ۳ مجتمع رضوان

کل قرارداد ۸۶ متر

واحد c

طبقه ۵

دو خوابه

تحویل شرکتی

کل وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) – فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

M1313305

شهر جدید سهند مسکن مهر فاز ۳ مجتمع رضوان

کل قرارداد ۸۶ متر

واحد c

طبقه ۵

دو خوابه

تحویل شرکتی

کل وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) – فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

M1313305

شهر جدید سهند مسکن مهر فاز ۳ مجتمع رضوان

کل قرارداد ۸۶ متر

واحد c

طبقه ۵

دو خوابه

تحویل شرکتی

کل وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) – فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

 

 

مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند مجتمع رضوان

telegram
plus
instagram
facebook