مسکن مهر فاز ۳ مجتمع غدیر ۱۳

M1324295

شهر جدید سهند - مسکن مهر فاز ۳ - مجتمع غدیر ۱۳

کل قرارداد ۸۶ متر

واحد A

طبقه ۵

دو خوابه

تحویل شرکتی - مانده به تحویل

کل وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) - فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۹ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند مجتمع غدیر ۱۳

M1324295

شهر جدید سهند – مسکن مهر فاز ۳ – مجتمع غدیر ۱۳

کل قرارداد ۸۶ متر

واحد A

طبقه ۵

دو خوابه

تحویل شرکتی – مانده به تحویل

کل وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) – فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۹ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

M1324295

شهر جدید سهند – مسکن مهر فاز ۳ – مجتمع غدیر ۱۳

کل قرارداد ۸۶ متر

واحد A

طبقه ۵

دو خوابه

تحویل شرکتی – مانده به تحویل

کل وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) – فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۹ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند مجتمع غدیر ۱۳

telegram
plus
instagram
facebook