مسکن مهر فاز۳ مجتمع یاغیش

M1325301

شهر جدید سهند - فاز ۳ - مجتمع یاغیش

کل قرارداد ۸۶ متر

دوکله

اول

دو خوابه

تحویل شرکتی

کل وام ۳۰ میلیون تومان - تعداد اقساط پرداخت شده ۳۳

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) - فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند مجتمع یاغیش

M1325301

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع یاغیش

کل قرارداد ۸۶ متر

دوکله

اول

دو خوابه

تحویل شرکتی

کل وام ۳۰ میلیون تومان – تعداد اقساط پرداخت شده ۳۳

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) – فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

M1325301

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع یاغیش

کل قرارداد ۸۶ متر

دوکله

اول

دو خوابه

تحویل شرکتی

کل وام ۳۰ میلیون تومان – تعداد اقساط پرداخت شده ۳۳

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) – فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

M1325301

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع یاغیش

کل قرارداد ۸۶ متر

دوکله

اول

دو خوابه

تحویل شرکتی

کل وام ۳۰ میلیون تومان – تعداد اقساط پرداخت شده ۳۳

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) – فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند مجتمع یاغیش

telegram
plus
instagram
facebook