مسکن مهر فاز۴ مجتمع مهتاب

M1417351

شهر جدید سهند - فاز ۴ - مجتمع مهتاب

کل قرارداد ۸۶ متر

دوکله

اول

دو خوابه

دارای رادیاتور - کابینت و کمد دیواری

کل وام ۳۰ میلیون تومان - تعداد اقساط پرداخت شده ۲۲ - ماهانه ۲۸۲/۰۰۰

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) - فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۵ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

مسکن مهر فاز ۴ سهند مجتمع مهتاب طبقه ۱

M1417351

شهر جدید سهند – فاز ۴ – مجتمع مهتاب

کل قرارداد ۸۶ متر

دوکله

اول

دو خوابه

دارای رادیاتور – کابینت و کمد دیواری

کل وام ۳۰ میلیون تومان – تعداد اقساط پرداخت شده ۲۲ – ماهانه ۲۸۲/۰۰۰

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) – فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۵ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

A1212920

شهر جدید سهند – فاز ۲- متخصصین ۲ – خیابان صدرا

۱۰۷ متر مربع

جنوبی ( ورود به پارکینگ )

سوم

دو خوابه

مسکن مهر فاز ۴ سهند مجتمع مهتاب طبقه ۱

۱۳ میلیون وام ۴درصد

سند ۶ دانگ آماده

۱,۳۵۰,۰۰۰ هزار تومان

۰۰۰, ۰۰۰, ۱۳۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت واحد (هر متر مربع)

قیمت پیشنهادی مالک

 نحووه فروش آپارتمان در شهر جدید سهند

 

 

 

M1417351

شهر جدید سهند – فاز ۴ – مجتمع مهتاب

کل قرارداد ۸۶ متر

دوکله

اول

دو خوابه

دارای رادیاتور – کابینت و کمد دیواری

کل وام ۳۰ میلیون تومان – تعداد اقساط پرداخت شده ۲۲ – ماهانه ۲۸۲/۰۰۰

سند ۶ دانگ (مراحل اداری نزد شرکت ) – فروش به صورت وکالتی

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۵ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

فروش آپارتمان در شهر جدید سهند

telegram
plus
instagram
facebook