مسکن مهر فاز۴ مجتمع مهر۲

M1416210

شهر جدید سهند - فاز۴ - مجتمع مهر۲

مفید ۶۰ متر

واحد میانی جنوبی

دوم

تک خوابه

تحویل شرکتی - بدون نصبیات

۳۰ میلیون وام ۴%

سند ۶ دانگ

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز ۴ سهند مجتمع مهر۲

 

M1416210

شهر جدید سهند – فاز۲ – مجتمع مهر۲

مفید ۶۰ متر

واحد میانی جنوبی

دوم

تک خوابه

تحویل شرکتی – بدون نصبیات

۳۰ میلیون وام ۴%

سند ۶ دانگ

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

M1416210

شهر جدید سهند – فاز۲ – مجتمع مهر۲

مفید ۶۰ متر

واحد میانی جنوبی

دوم

تک خوابه

تحویل شرکتی – بدون نصبیات

۳۰ میلیون وام ۴%

سند ۶ دانگ

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

 

 

مسکن مهر فاز ۴ سهند مجتمع مهر۲