مسکن مهر فاز۲ مجتمع نگارستان

M1231410

شهر جدید سهند - فاز ۲ - مجتمع نگارستان

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

دوکله - واحد غربی

دوم

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور - حوله خوشک کن

۱۵ میلیون مانده وام

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز۲ سهند مجتمع نگارستان

 

M1231410

شهر جدید سهند – فاز ۲ – مجتمع نگارستان

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

دوکله
واحد غربی

دوم

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – حوله خوشک کن

۱۵ میلیون مانده وام

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

M1231410

شهر جدید سهند – فاز ۲ – مجتمع نگارستان

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

دوکله
واحد غربی

دوم

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – حوله خوشک کن

۱۵ میلیون مانده وام

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

M1231410

شهر جدید سهند – فاز ۲ – مجتمع نگارستان

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

دوکله
واحد غربی

دوم

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – حوله خوشک کن

۱۵ میلیون مانده وام

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

مسکن مهر فاز۲ سهند مجتمع نگارستان