مسکن مهر فاز۳ مجتمع مرصاد غدیر

M1312300

شهر جدید سهند - فاز ۳ - مجتمع مرصاد غدیر

کل قرارداد ۹۴متر

دوکله

سوم

دو خوابه

بدون نصبیات - تحویل شرکتی

وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ(مراحل اداری)

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز ۳ مجتمع مرصاد غدیر

 

M1312300

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع مرصاد غدیر

کل قرارداد ۹۴متر

دوکله

سوم

دو خوابه

بدون نصبیات – تحویل شرکتی

وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ(مراحل اداری)

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

M1312300

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع مرصاد غدیر

کل قرارداد ۹۴متر

دوکله

سوم

دو خوابه

بدون نصبیات – تحویل شرکتی

وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ(مراحل اداری)

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

M1312300

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع مرصاد غدیر

کل قرارداد ۹۴متر

دوکله

سوم

دو خوابه

بدون نصبیات – تحویل شرکتی

وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ(مراحل اداری)

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

 

 

 

 

مسکن مهر فاز ۳ مجتمع مرصاد غدیر