مسکن مهر فاز۳ مجتمع نسیم

M1322430

شهر جدید سهند - فاز ۳ - مجتمع نسیم

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

دوکله

چهارم با آسانسور

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور - کابینت و کمد دیواری

کل وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۳ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز ۳ سهند مجتمع نسیم

 

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع نسیم

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

دوکله

چهارم با آسانسور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1322430

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع نسیم

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

دوکله

چهارم با آسانسور

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – کابینت و کمد دیواری

کل وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۳ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

 

دو خوابه

 

M1322430

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع نسیم

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

دوکله

چهارم با آسانسور

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – کابینت و کمد دیواری

کل وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۳ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک