مسکن مهر فاز۳ مجتمع دیبا

M1325290

شهر جدید سهند - فاز ۳ - مجتمع دیبا

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

دوکله

همکف

دو خوابه

بدون نصبیات - تحویل شرکتی

کل وام ۳۰ میلیون تومان - تعداد اقساط پرداخت شده ۱۶

سند ۶ دانگ آماده - فروش به صورت وکالت بلاعزل

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۹ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز ۳ سهند مجتمع دیبا

M1325290

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع دیبا

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

دوکله

همکف

دو خوابه

بدون نصبیات – تحویل شرکتی

کل وام ۳۰ میلیون تومان – تعداد اقساط پرداخت شده ۱۶

سند ۶ دانگ آماده – فروش به صورت وکالت بلاعزل

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۹ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع دیبا

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

دوکله

همکف

 

 

 

 

 

 

M1325290

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع دیبا

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

دوکله

همکف

دو خوابه

بدون نصبیات – تحویل شرکتی

کل وام ۳۰ میلیون تومان – تعداد اقساط پرداخت شده ۱۶

سند ۶ دانگ آماده – فروش به صورت وکالت بلاعزل

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۹ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

دو خوابه