مسکن مهر فاز۳ مجتمع نگاران

M1325400

شهر جدید سهند - فاز ۳ - مجتمع نگاران

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

میانی

سوم

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور - کابینت

۳۰ میلیون تومان وام ۴ درصد

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز ۳ سهند مجتمع نگاران

 

 

M1325400

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع نگاران

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

میانی

سوم

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – کابینت

۳۰ میلیون تومان وام ۴ درصد

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

 

 

M1325400

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع نگاران

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

میانی

سوم

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – کابینت

۳۰ میلیون تومان وام ۴ درصد

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

 

 خرید مسکن مهر فاز ۳ سهند مجتمع نگاران