مسکن مهر فاز۳ مجتمع عطا

M1323340

شهر جدید سهند - فاز ۳ - مجتمع عطا

کل قرارداد ۹۳متر (مفید ۷۵متر)

دوکله

دوم

دو خوابه

بدون نصبیات - تحویل شرکتی

۳۰ میلیون وام مهر ۴ درصد

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۴ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز ۳ سهند مجتمع عطا

M1323340

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع عطا

کل قرارداد ۹۳متر (مفید ۷۵متر)

دوکله

دوم

دو خوابه

بدون نصبیات – تحویل شرکتی

۳۰ میلیون وام مهر ۴ درصد

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۴ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

M1323340

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع عطا

کل قرارداد ۹۳متر (مفید ۷۵متر)

دوکله

دوم

دو خوابه

بدون نصبیات – تحویل شرکتی

۳۰ میلیون وام مهر ۴ درصد

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۴ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

 

مسکن مهر فاز ۳ سهند مجتمع عطا