مسکن مهر فاز۴ مجتمع پردیس

M1414280

شهر جدید سهند - فاز ۴ - مجتمع پردیس

کل قرارداد ۹۱ متر ( مفید : ۷۲ متر)

میانی

چهارم

دو خوابه

تحویل شرکنی - بدون نصبیات

وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۸ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز ۴ سهند مجتمع پردیس

 

M1314280

شهر جدید سهند – فاز ۴ – مجتمع پردیس

کل قرارداد ۹۱ متر ( مفید : ۷۲ متر)

میانی

چهارم

دو خوابه

تحویل شرکنی – بدون نصبیات

وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۸ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1314280

شهر جدید سهند – فاز ۴ – مجتمع پردیس

کل قرارداد ۹۱ متر ( مفید : ۷۲ متر)

میانی

چهارم

دو خوابه

تحویل شرکنی – بدون نصبیات

وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۸ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

 

مسکن مهر فاز ۴ سهند مجتمع پردیس