مسکن مهر فاز۴ مجتمع شهریار

M1417300

شهر جدید سهند - فاز ۴ - مجتمع شهریار

کل قرارداد ۹۴متر (مفید ۷۳متر)

جنوب شرقی

سوم

دو خوابه

بدون نصبیات - تحویل شرکت

وام ۳۰ میلیون تومان - تعداد اقساط پرداخت شده ۳

سند ۶ دانگ (مراحل اداری ) - وکالت بلاعزل فروش

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز ۴ سهند مجتمع شهریار

 

M1417300

شهر جدید سهند – فاز ۴ – مجتمع شهریار

کل قرارداد ۹۴متر (مفید ۷۳متر)

جنوب شرقی

سوم

دو خوابه

بدون نصبیات – تحویل شرکت

وام ۳۰ میلیون تومان – تعداد اقساط پرداخت شده ۳

سند ۶ دانگ (مراحل اداری ) – وکالت بلاعزل فروش

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

 

 

 

M1417300

شهر جدید سهند – فاز ۴ – مجتمع شهریار

کل قرارداد ۹۴متر (مفید ۷۳متر)

جنوب شرقی

سوم

دو خوابه

بدون نصبیات – تحویل شرکت

وام ۳۰ میلیون تومان – تعداد اقساط پرداخت شده ۳

سند ۶ دانگ (مراحل اداری ) – وکالت بلاعزل فروش

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

مسکن مهر فاز ۴ سهند مجتمع شهریار