مسکن مهر فاز ۲ – ۳ – ۴
مسکن مهر فاز ۲
قیمت : ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع سبلان
طبقه چهار
با امکانات
کد ملک :M1231674
مسکن مهر فاز ۳
قیمت : ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع رضوان
طبقه همکف
فول امکانات
کد ملک :M1314360
مسکن مهر فاز ۳
فروش مسکن مهر فاز 3 شهر سهند مجتمع مهدیس
قیمت : ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع مهدیس
طبقه ۴
فول امکانات
کد ملک :M1324434
مسکن مهر فاز ۳
قیمت : ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع غدیر۱۴
طبقه ۵
بدون نصبیات
کد ملک :M1325295
مسکن مهر فاز ۳
قیمت : ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع بنفشه۱
طبقه ۳
فول امکانات
کد ملک :M1324393
مسکن مهر فاز ۳
قیمت : ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع غدیر۳
طبقه ۲
فول امکانات
کد ملک :M1324421
مسکن مهر فاز ۳
قیمت : ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع نیکان
طبقه همکف
فول امکانات
کد ملک :M1326360
مسکن مهر فاز ۳
فروش آپارتمان فاز 3 شهر سهند مجتمع مرجان
قیمت : ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع مرجان
طبقه ۲
بدون نصبیات
کد ملک :M1326752
مسکن مهر فاز ۴
فروش مجتمع پردیس فاز 4 شهر جدید سهند
قیمت : ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع پردیس
طبقه ۳
تکمیل
کد ملک :M1414753
مجتمع یاس متخصصین ۱
مجتمع یاس شهر جدید سهند تک خوابه
قیمت : ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع یاس
طبقه ۱
تکمیل
کد ملک :M1211611
مسکن مهر فاز ۳
فروش مسکن مهر فاز3 شهر جدید سهند مجتمع برلیان
قیمت : ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع برلیان
طبقه ۳
فول امکانات
کد ملک :M1324463
مسکن مهر فاز ۳
فروش آپارتمان فاز 3 شهر جدید سهند نیایش2
قیمت : ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع نیایش۲
طبقه همکف
تکمیل
کد ملک :M1325350
مسکن مهر فاز ۳
مسکن مهر فاز3 شهر جدید سهند مجتمع پتروشیمی
قیمت : ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع پتروشیمی
طبقه۴
تکمیل
کد ملک :M1321454
مسکن مهر فاز ۴
مسکن مهر سهند تبریز فاز 4 مجتمع چشم انداز همکف
قیمت : ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع چشم انداز
طبقه همکف
تحویل شرکتی
کد ملک :M1417220
مسکن مهر فاز ۴
مسکن مهر سهند تبریز فاز 4 مجتمع مهر2
قیمت : ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع مهر۲
طبقه ۳
تحویل شرکتی
کد ملک :M1417223
مسکن مهر فاز ۲
مسکن مهر فاز 2 سهند تبریز
قیمت : ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع کاج
طبقه دوم
تکمیل
کد ملک :M1232452
مسکن مهر فاز ۴
مسکن مهر سهند تبریز فاز 4 تیوا
قیمت : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع تیوا
طبقه همکف
تکمیل
کد ملک :M1415300
مسکن مهر فاز ۴
مسکن مهر سهند تبریز فاز 4
قیمت : ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع چشم انداز
طبقه ۳
تحویل شرکتی
کد ملک :M1416273
مسکن مهر شهر جدید سهند فاز3 المهدی
قیمت : ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع المهدی
طبقه ۱
با نصبیات
کد ملک :M1322451
مسکن مهر سهند تبریز فاز۴
مسکن مهر سهند تبریز فاز4
قیمت : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع چشم انداز
طبقه ۳
تحویل شرکتی
کد ملک :M1416303
فروش مسکن مهر فاز۳ شهر جدید سهند
فروش مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند
قیمت : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع نسیم
طبقه ۴
تخویل شرکتی
کد ملک :M1322304
فروش مسکن مهر فاز۳ شهر جدید سهند
فروش مسکن مهر فاز3 شهر جدید سهند
قیمت : ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع امیر
طبقه ۴
پرده موکت
کد ملک :M1324344
مسکن مهر سهند تبریز فاز۳
مسکن مهر سهند تبریز فاز 3 مجتمع پارلا1
قیمت : ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع پارلا۱
طبقه ۲
تکمیل
کد ملک :M1324412
فروش مسکن مهر فاز 3 مجتمع غدیر2
قیمت : ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع غدیر۲
طبقه ۲
کلید تحویل
کد ملک :M1324262
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند مجتمع رضوان
قیمت : ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع رضوان
طبقه ۵
کلید تحویل
کد ملک :M1313305
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند مجتمع غدیر 13
قیمت : ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع غدیر ۱۳
طبقه ۵
مانده به تحویل
کد ملک :M1324295
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند مجتمع فایق بتن
قیمت : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع فایق
طبقه ۳
دارای پکیج و رادیاتور
کد ملک :M1325304
مسکن مهر فاز 4 سهند مجتمع شهریار
قیمت : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع شهریار
طبقه سوم
تحویل شرکتی
کد ملک :M1417300
مسکن مهر فاز2 شهر جدید سهند
قیمت : ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع شهریار
طبقه چهار
پکیج و رادیاتور
کد ملک :M1223130
مسکن مهر فاز 3 سهند مجتمع عطا
قیمت : ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع عطا
طبقه دوم
تحویل شرکتی
کد ملک :M1323340
مسکن مهر فاز 3 سهند مجتمع دیبا
قیمت : ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع دیبا
همکف
تحویل شرکتی
کد ملک :M1325290
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند مجتمع غدیر 17
قیمت : ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع غدیر ۱۷
طبقه دوم
تحویل شرکتی
کد ملک :M1323270
مسکن مهر فاز 3 مجتمع مرصاد غدیر
قیمت : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع شهریار
طبقه چهار
پکیج و رادیاتور
کد ملک :M1223130
مسکن مهر فاز 3 سهند مجتمع نسیم
قیمت : ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع نسیم
طبقه دوم
با نصبیات
کد ملک :M1322430
مسکن مهر فاز 4 سهند مجتمع پردیس
قیمت : ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع پردیس
طبقه چهارم
تحویل شرکتی
کد ملک :M1414280
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند مجتمع بنفشه
قیمت : ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع بنفشه ۱
طبقه اول
با نصبیات
کد ملک :M1322410
مسکن مهر فاز 4 سهند مجتمع مهر قایم
قیمت : ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع مهر قایم
طبقه سوم
تکمیل
کد ملک :M1411370
مسکن مهر فاز2 سهند مجتمع نگارستان
قیمت : ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع نگارستان
طبقه دوم
پکیج و رادیاتور
کد ملک :M1231410
مسکن مهر فاز 4 سهند مجتمع مهر2
قیمت : ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع مهر ۲
طبقه دوم
تحویل شرکتی
کد ملک :M1416210
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند مجتمع یاغیش
قیمت : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 مجتمع یاغیش
طبقه اول
تحویل شرکتی
کد ملک :M1325301
مسکن مهر فاز 4 سهند مجتمع مهتاب طبقه 1
قیمت : ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع مهتاب
طبقه اول
با نصبیات
کد ملک :M1417351
مسکن مهر فاز 4 سهند مجتمع پردیس طبقه 3
قیمت : ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع پردیس
طبقه سوم
با نصبیات
کد ملک :M1411353
مسکن مهر فاز 3 سهند مجتمع نگاران
قیمت : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع نگاران
طبقه سوم
با نصبیات
کد ملک :M1325400
telegram
plus
instagram
facebook
املاک سهند

مسکن مهر سهند تبریز فاز۴

مسکن مهر سهند تبریز فاز۴

مسکن مهر سهند تبریز فاز۴

مسکن مهر سهند تبریز فاز۴

خرید مسکن مهر در شهر جدید سهند

فروش آپارتمان مسکن مهر در سهند

فروش آپارتمان مسکن مهر در سهند

مسکن مهر فاز ۳

خرید آپارتمان مسکن مهر شهر جدید سهند
مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند
خرید و فروش مسکن مهر شهر جدید سهند
رهن و اجاره مسکن مهر شهر جدید سهند
مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند
خرید مسکن مهر فاز۴
فروش اپارتمان فاز ۴ سهند تبریز
قیمت مسکن مهر در فاز ۴ سهند تبریز
قیمت مسکن مهر در تبریز فاز۴
فروش مسکن مهر فاز ۴ شهرجدید سهند تبریز
خرید ملک مسکن مهر شهر جدید سهند
خرید آپارتمان مسکن مهر شهر جدید سهند
اجاره آپارتمان مسکن مهر سهند
املاک سهند
املاک شهر جدید سهند
خرید آپارتمان سهند
خرید ملک
املاک سهند
خریدخانه
املاک سهند
خرید آپارتمان سهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
خریدخانه
املاک سهند
فروش مسکن مهرسهند