مسکن مهر فاز ۲ – ۳ – ۴
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند مجتمع رضوان
قیمت : ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع رضوان
طبقه ۵
کلید تحویل
کد ملک :M1313305
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند مجتمع غدیر 13
قیمت : ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع غدیر ۱۳
طبقه ۵
مانده به تحویل
کد ملک :M1324295
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند مجتمع فایق بتن
قیمت : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع فایق
طبقه ۳
دارای پکیج و رادیاتور
کد ملک :M1325304
مسکن مهر فاز 4 سهند مجتمع شهریار
قیمت : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع شهریار
طبقه سوم
تحویل شرکتی
کد ملک :M1417300
مسکن مهر فاز2 شهر جدید سهند
قیمت : ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع شهریار
طبقه چهار
پکیج و رادیاتور
کد ملک :M1223130
مسکن مهر فاز 3 سهند مجتمع عطا
قیمت : ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع عطا
طبقه دوم
تحویل شرکتی
کد ملک :M1323340
مسکن مهر فاز 3 سهند مجتمع دیبا
قیمت : ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع دیبا
همکف
تحویل شرکتی
کد ملک :M1325290
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند مجتمع غدیر 17
قیمت : ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع غدیر ۱۷
طبقه دوم
تحویل شرکتی
کد ملک :M1323270
مسکن مهر فاز 3 مجتمع مرصاد غدیر
قیمت : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع شهریار
طبقه چهار
پکیج و رادیاتور
کد ملک :M1223130
مسکن مهر فاز 3 سهند مجتمع نسیم
قیمت : ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع نسیم
طبقه دوم
با نصبیات
کد ملک :M1322430
مسکن مهر فاز 4 سهند مجتمع پردیس
قیمت : ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع پردیس
طبقه چهارم
تحویل شرکتی
کد ملک :M1414280
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند مجتمع بنفشه
قیمت : ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع بنفشه ۱
طبقه اول
با نصبیات
کد ملک :M1322410
مسکن مهر فاز 4 سهند مجتمع مهر قایم
قیمت : ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع مهر قایم
طبقه سوم
تکمیل
کد ملک :M1411370
مسکن مهر فاز2 سهند مجتمع نگارستان
قیمت : ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع نگارستان
طبقه دوم
پکیج و رادیاتور
کد ملک :M1231410
مسکن مهر فاز 4 سهند مجتمع مهر2
قیمت : ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع مهر ۲
طبقه دوم
تحویل شرکتی
کد ملک :M1416210
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند مجتمع یاغیش
قیمت : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 مجتمع یاغیش
طبقه اول
تحویل شرکتی
کد ملک :M1325301
مسکن مهر فاز 4 سهند مجتمع مهتاب طبقه 1
قیمت : ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع مهتاب
طبقه اول
با نصبیات
کد ملک :M1417351
مسکن مهر فاز 4 سهند مجتمع پردیس طبقه 3
قیمت : ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع پردیس
طبقه سوم
با نصبیات
کد ملک :M1411353
مسکن مهر فاز 3 سهند مجتمع نگاران
قیمت : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
مجتمع نگاران
طبقه سوم
با نصبیات
کد ملک :M1325400
telegram
plus
instagram
facebook
املاک سهند

مسکن مهر سهند تبریز فاز۴

مسکن مهر سهند تبریز فاز۴

مسکن مهر سهند تبریز فاز۴

مسکن مهر سهند تبریز فاز۴

خرید مسکن مهر در شهر جدید سهند

فروش آپارتمان مسکن مهر در سهند

فروش آپارتمان مسکن مهر در سهند

مسکن مهر فاز ۳

خرید آپارتمان مسکن مهر شهر جدید سهند
مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند
خرید و فروش مسکن مهر شهر جدید سهند
رهن و اجاره مسکن مهر شهر جدید سهند
مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند
خرید مسکن مهر فاز۴
فروش اپارتمان فاز ۴ سهند تبریز
قیمت مسکن مهر در فاز ۴ سهند تبریز
قیمت مسکن مهر در تبریز فاز۴
فروش مسکن مهر فاز ۴ شهرجدید سهند تبریز
خرید ملک مسکن مهر شهر جدید سهند
خرید آپارتمان مسکن مهر شهر جدید سهند
اجاره آپارتمان مسکن مهر سهند
املاک سهند
املاک شهر جدید سهند
خرید آپارتمان سهند
خرید ملک
املاک سهند
خریدخانه
املاک سهند
خرید آپارتمان سهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
خریدخانه
املاک سهند
فروش مسکن مهرسهند