مشخصات کُد کامپیوتری

کد کامپیوتری منطقه نگین : ۱۱۱۳

R = Residential
قطعات مسکونی = R

مثال :قطعه شماره ۱۱۱۳R120

به معنی:  قطعه شماره ۱۲۰ از نوع

مسکونی واقع در محله سه

همچنین در نقشه دانلودی قطعات مسکونی به این صورت می باشد .

عدد بزرگتر نشانگر کد قطعه و همچنین

s= 275 بیانگر مساحت ۲۷۵ متر مربع متراژ کل قطعه می باشد.

نقشه فاز ۱ محله ۳ خیابان بهارستان

نقشه شهر جدید سهند محله 3

نقشه شهر جدید سهند محله ۳

 

 

 

نقشه شهر جدید سهند محله ۳

 

کد کامپیوتری منطقه نگین : ۱۲۲۳

R = Residential
قطعات مسکونی = R

مثال :قطعه شماره ۱۲۱۳R120

به معنی:  قطعه شماره ۱۲۰ از نوع

 

کد کامپیوتری منطقه نگین : ۱۲۲۳

R = Residential
قطعات مسکونی = R

مثال :قطعه شماره ۱۲۱۳R120

به معنی:  قطعه شماره ۱۲۰ از نوع

مسکونی واقع در منطقه نگین

همچنین در نقشه دانلودی قطعات مسکونی به این صورت می باشد .

عدد بزرگتر نشانگر کد قطعه و همچنین

s= 275 بیانگر مساحت ۲۷۵ متر مربع متراژ کل قطعه می باشد.

مسکونی واقع در منطقه نگین

همچنین در نقشه دانلودی قطعات مسکونی به این صورت می باشد .

عدد بزرگتر نشانگر کد قطعه و همچنین

s= 275 بیانگر مساحت ۲۷۵ متر مربع متراژ کل قطعه می باشد.

 

 

نقشه فاز ۲ منطقه نگین خیابان نگین