زمین ۲۱۵ متری فروشی
95 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۲ تعاونی ۲

جنوبی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۹۵ میلیون تومان

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۱۰۷

زمین ۲۱۵ متری فروشی
120 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۲ تعاونی ۲

جنوبی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۱۲۰ میلیون تومان

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۱۰۶

زمین ۲۱۵ متری فروشی
78 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۲ تعاونی ۲

شمالی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۷۸ میلیون تومان

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۱۰۵

زمین ۲۷۴ متری فروشی
300 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۲ بر خیابان اصلی تعاونی ۲

دونبش جنوبی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۳۰۰ میلیون تومان

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۱۰۴

زمین ۴۸۰ متری فروشی
155 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۲ نگین

جنوبی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۱۵۵میلیون تومان

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۱۰۳

زمین ۳۳۵ متری فروشی
205 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۲ بیست متری صدرا

شهر جدید سهند فاز۲ بیست متری صدرا

سه نبش مشرف به بر بیست متری

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۲۰۵ میلیون تومان

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۱۲۱

زمین ۲۹۷ متری فروشی
108 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز ۲ تعاونی یک

دو نبش جنوبی

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۱۰۸ میلیون تومان

نوع سند: سند رسمی شرکت عمران

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۱۲۰